[ / ] [ b / d ]

/b/ - Бред

Рандомный постинг
Файл
Пароль (Для удаления файла.)

Сайт работает в тестовом режиме, о всех замеченых багах просьба сообщить в /d/ или же на почту.

No.1777

Файл: 1559950046055.png (15,46 KB, 320x400, LogoMakr_57W4Ms.png, io g t)

My - obyedinenie belogo bespredela, a znahit fawisty, anarxisty, lobotrqsy, xackery, rasisty, \kstremisty, marginaly, bur]ui, gedonisty, sredneevropejcy, sadisty, mazoxisty, xtmlopistcy, ]enonenavistniki, anonisty, fetiwisty, vo]disty, partijcy, anony, russkie, igromany, psixopaty, sociopaty, genocid-boi, suicidniki, nacisty, issledovateli, uhënye i prosto - veles-haki.
Sobstvenno, kto znaet, kto my, tot zdesq.

No.1778

>>1777
Sorok pqtyj, ty zdes-?

No.1779

>>1778
Da sdes- q, pravslov, ho slos- u tq?

No.1780

>>1779
U menq, okzq, sniffery vs[ \ri[ prohësyva[t, pqt- wtuk, ne men-we. Pytalsq herez vadagang ix histit', no nevozmo]no. Vot, suka, herti \ti tam zaseli, da ]dut. ]dut, naxoj, ne vylezaq. Udalil s momenta fola pohti - vse sursy na cennoe. Duma[, be]at- nado. To est-, q u]e v puti. Planiru[ u Kramsa stopnutsq. Dumw-, adk ideq?

No.1781

>>1780
Vot kurwa, to! La, dov tak u] - on xot- v dom poroj puskaet. Duma[, ty na \tix osnovaniqx vsë delal. Q ter- sam nervnuha[. Prover[s–ka q to]e sejahs ]e. Zajmët paru hasov, sam ponimaew-, q hel ostoro]nost-.